Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

Deze zijn hier ook te downloaden:  Algemene voorwaarden

 

Peace4Dogs

Aijerdijk 3

5854 PL Bergen
E-mailadres: info@peace4dogs.nl
KvK-nummer: 65358538

BTW-nummer: NL001881691B84

 

Artikel 1. Definities

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt, hierna te noemen Peace4Dogs.shop; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Peace4Dogs.shop; Overeenkomst: de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Peace4Dogs.shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Peace4Dogs.shop; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd de koop op afstand te ontbinden; Dag: kalenderdag; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Peace4Dogs.shop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Peace4Dogs.shop en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Snacks4Dogs en Consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Indien één bepaling/meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijft de overeenkomst met deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. Peace4Dogs.shop behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Peace4Dogs.shop is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Peace4Dogs.shop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Peace4Dogs.shop niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De prijs

Peace4Dogs.shop behoudt zich het recht voor om prijzen van het aanbod te wijzigen. Op het moment dat de Consument het aanbod van Peace4Dogs.shop aanvaardt door middel van het toevoegen van een product aan zijn winkelmand, is het Peace4Dogs.shop niet toegestaan een prijswijziging aan te brengen aan het product in deze winkelmand. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij zetfouten is Peace4Dogs.shop niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5. De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Peace4Dogs.shop bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. Peace4Dogs.shop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische betaling zal Peace4Dogs.shop passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Peace4Dogs.shop zal bij het product aan de Consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de Peace4Dogs.shop; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; de informatie over bestaande garanties na aankoop; de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Peace4Dogs.shop deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst. Peace4Dogs.shop zal de overeenkomst tenminste binnen dertig dagen uitvoeren. Peace4Dogs.shop is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Aan de leveringsplicht van Peace4Dogs.shop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Peace4Dogs.shop geleverde producten één keer aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 6. Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde
bedragen bij afronding van de bestelling te worden voldaan per iDeal of via pin bij afhalen. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Peace4Dogs.shop te melden. In geval van wanbetaling van de Consument (wanneer overeengekomen is dat anders dan per iDeal of via pin bij afhalen betaald mocht worden) heeft Peace4Dogs.shop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Levering, verzendkosten en uitvoering

Peace4Dogs.shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Peace4Dogs.shop kenbaar heeft gemaakt. Verzendkosten per bestelling voor de Consument bedragen: Standaard Nederland: €5,25; Standaard België/Duitsland: €10,95; Vanaf €65,- Nederland: geen; Vanaf €99,- België/Duitsland: geen; Afhalen bij Peace4Dogs.shop: geen;

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen de bestellingen op dinsdag  en donderdag worden verzonden. Bestellingen op deze dagen voor 12.00 uur worden dezelfde dag verzonden. De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de Consument geen recht de overeenkomst te ontbinden en ook geen recht op schadevergoeding, tenzij de leveringstermijn de in artikel 5 lid 5 bedoelde termijn van dertig dagen overschrijdt. De Consument heeft in dat geval en in het geval dat de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling en voor zover dat noodzakelijk is. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan tijdig bericht.
Indien een product tijdelijk niet op voorraad is en door de Consument wordt besteld, ontvangt de Consument bericht dat het product tijdelijk niet leverbaar is. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Peace4Dogs.shop het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Peace4Dogs.shop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen de Consument op grond van de overeenkomst aan Peace4Dogs.shop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening.


Artikel 9. Herroepingsrecht en kosten

Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, met uitzondering van diepvriesproducten. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Diepvriesproducten worden niet retour genomen. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in nieuwstaat verkerend en in originele en gesloten verpakking aan Peace4Dogs.shop retourneren, conform de door Peace4Dogs.shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de producten bij de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. Alvorens over te gaan tot terugzending is de Consument gehouden om binnen de termijn van zeven werkdagen na ontvangst van het product, per e-mail melding te maken van de terugzending aan Peace4Dogs.shop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen zeven dagen na levering aan Peace4Dogs.shop per e-mail te worden gemeld. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Consument. Het bedrag dat de Consument voor het teruggezonden product betaald heeft, zal Peace4Dogs.shop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

Peace4Dogs.shop kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Peace4Dogs.shop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door Peace4Dogs.shop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; voor (hygiënische) producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11. Conformiteit en garantie

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien dagen, volledig en duidelijk omschreven worden gemaild naar Peace4Dogs.shop, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Peace4Dogs.shop ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Peace4Dogs.shop binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Peace4Dogs.shop geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in geval van slijtage en deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Verder geldt deze garantie ook niet in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verbranding en verontreiniging. Garantie zoals bedoeld in het vorige lid geldt per definitie niet wanneer het dierenspeeltjes betreft. Peace4Dogs.shop kan niet beoordelen of het aangekochte speeltje geschikt is voor het bedoelde dier en of er zodoende naar maatschappelijke maatstaven normaal mee om is gesprongen. Peace4Dogs.shop kan om deze reden niet verantwoordelijk gehouden worden voor kapotte speeltjes.
Bij alle snacks dient u uw dier zelf in de gaten te houden en u bent zelf verantwoordelijk als er bij uw dier door het eten van snacks schade en/of letsel ontstaat. Eventueel beschadigde artikelen komen alleen in aanmerking voor een garantieregeling als bedoeld in het derde lid van dit artikel wanneer de leverancier van het bedoelde product aan Peace4Dogs.shop de onvolkomenheid (of onvolkomenheden) aan product erkent. Wanneer de garantieregeling van toepassing is, zal Peace4Dogs.shop in de eerste plaats proberen het product te repareren. Wanneer dit niet lukt, zal het product vervangen. Peace4Dogs.shop is niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de Consument of anderen. Peace4Dogs.shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Peace4Dogs.shop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht

Peace4Dogs.shop heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst jegens de Consument op te schorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt per e-mail aan de Consument medegedeeld en Peace4Dogs.shop is niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Venlo.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.